Reshma Shetty

Reshma Shetty

Birthday: 02 Nov 1977
Birth place: Manchester, England, UK