Nazriya Nazim

Nazriya Nazim

Birthday: 20 Dec 1994
Birth place: Thiruvanthapuram, Kerala, India