Mario Petri

Mario Petri

also known as Mario Pezzetta
Birthday: 21 Jan 1922
Day of death: 26 Jan 1985
Birth place: Perugia, Umbria, Italy