Jack Ingram

Jack Ingram

Birthday: 15 Nov 1902
Day of death: 20 Feb 1969