Takao Yoshioka

Takao Yoshioka

also known as Takawo Yoshioka